mktpharma.wordpress.com
กระบวนการวิจัยทางคลินิคเพื่อให้ได้ยาใหม่
วีดีโอความยาว 2 นาที แสดงให้เห็นถึงการทำวิจัยทางคลินิคทั้ง 4 ระยะ เพื่อที่จะทำให้ได้ยาใหม่เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย 2 minutes VDO to show 4 phases of Clinical trial to bring new medicines …