mktpharma.wordpress.com
้เรื่องของราคายาที่อุตสาหกรรมยากำลังเผชิญตอนนี้เป็นอย่างไร?
มีคนถาม – ผมลองตอบ: เรื่องของราคายาที่อุตสาหกรรมยากำลังเผชิญตอนนี้เป็นอย่างไร? ต่อจาก Series “มีคนถาม-ผมลองตอบ” ตอนก่อนๆ นะครับ เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ผมขอปูพื้นก่อนว่า ระบบการจ่ายเงินค่า…