mktpharma.wordpress.com
Update – กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Update – กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ภาครัฐฉบับใหม่ ต่างจากระเบียบสำนักนายก พ.ศ. 2535 อย่างไร โปรดดูตามภาพประกอบนี้เลยครับ…. สรุป ใช้บังคับกับ…