mktpharma.wordpress.com
เรื่องของโครงสร้างราคายา
เรื่องของโครงสร้างราคายา ตามข้อมูลที่ WHO (2013) ได้ทำการสำรวจเมื่อปี 2006 พบว่าตัวเลขเฉลี่ยโครงสร้างราคาของระบบยาในประเทศไทยเป็นดังนี้คือ – กำไรจากการขายปลีกยาของภาครัฐ (โรงพยาบาล): ยา Origi…