miropress.pl
Wartość firmy i nośniki wartości
Ujmując rzecz w wielkim skrócie – wartość firmy będzie sumą zdyskontowanych strumieni wolnych środków pieniężnych (FCF), przy współczynniku dyskonta dla średnioważonego kosztu kapitału. Przek…