miomie.wordpress.com
Daily sketch 1 – Moonlight drawn by clouds
Thứ tư 27/02/19 – Thử bút màu. Vẽ lại một cảnh từ phim.