minlwin.wordpress.com
၁သက္ အခန္းၾကီး(၄)
၁ၾကြင္းေသးေသာစကားဟူမူကား၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔က်င့္ရမည္၊ ဘုရားသခင္ကို အဘယ္သို႔ ႏွစ္သက္ေစရမည္ကို ငါတို႔ထံ၌ နည္းခံၾကသည္ႏွင့္အညီ တိုးပြား၍ၾကြယ္ဝျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း၊ သခင္ေယရႈကို အမွီျပဳလ်က…