minlwin.wordpress.com
လုကာ အခန္းၾကီး (၆)
၁ဒုတိယဧကဒက္ဥပုသ္ေန႔၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဂ်ံဳစပါးလယ္ကြက္တို႔ကို ေရွာက္ၾကြေတာ္မူလွ်င္၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ စပါးအသီးအႏွံကိုဆြတ္၍ လက္ႏွင့္ပြတ္နယ္လ်က္ စားၾက၏။ ၂ဖာရိရွဲအခ်ိဳ႔တို႔က ဥပုသ္ေန႔၌ မျပဳအပ္ေသာအမႈကို သင္တိ…