minlwin.wordpress.com
လုကာ အခန္းၾကီး (၂၄)
၁ခုႏွစ္ရက္တြင္ပဌမေန႔ရက္ အာရုဏ္တက္ေသာအခ်ိန္၌၊ ထုိမိန္းမတို႔သည္ အျခားေသာမိန္းမတို႔ႏွင့္ တကြ မိမိတို႔ ျပင္ဆင္ေသာ နံ႔သာမ်ဳိးကိုေဆာင္လ်က္သခၤ်ဳိင္းေတာ္သို႔သြားၾက၏။ ၂ေရာက္ေသာအခါ၊ တြင္းဝ၌ပိတ္ေသာ ေက်ာက္သည္လ…