minlwin.wordpress.com
ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ျခင္း
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အသင္းေတာ္သုိ႔ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ သြားၾကသည္။ အဆင္ေျပသည့္အခါ၊ အဆင္မေျပ သည့္အခါ၊ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း လိုသည့္အခါ၊ တနဂၤေႏြ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားလိုသည့္အခါ သြားၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တ…