minlwin.wordpress.com
ေက်းဇူးေတာ္ အေၾကာင္း (၃)
ရွင္ေယာဟန္ ၈း၁၁ တြင္ေတြ႔ရသည့္ "ငါလည္း သင္၏ အမႈကို မစီရင္"ဆိုသည့္ အပိုင္းသည္ ေက်းဇူးေတာ္၏ ပထမပိုင္းျဖစ္သည္။ ထိုအပိုင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကယ္တင္သည့္အပိုင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယပိုင္းမွာ သြားေလာ…