minlwin.wordpress.com
ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၆)
၁တဖန္ေမာေရွာအားထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၂ေယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ မိမိကိုျခားနားေစ၍၊ နာဇရိသစၥာျပဳျခင္းငွါ၊ မိမိကိုမိမိခဲြထားေသာ အခါ၊ ၃စပ်စ္ရည္ႏွင့…