minlwin.wordpress.com
အာမုတ္ အခန္းၾကီး(၂)
၄တဖန္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ယုဒအမ်ိဳးသည္ ထာဝရဘုရားစီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို မေစာင့္၊ ပညတ္တရားေတာ္ကိုစြန္႔ပစ္၍၊ ဘိုးေဘးတို႔လိုက္ဘူးေသာ မိစျၧြာဒိဌိအားျဖင့္ မွားယြင္းေသာအျပစ္ သံုးပါမက အျပစ္ ေလးပါးေၾ…