minlwin.wordpress.com
ဟဂၢဲ အခန္းၾကီး(၂)
၁သတၱမလ ႏွစ္ဆယ္တရက္ေန႔တြင္၊ ပေရာဖက္ဟဂၢဲအားျဖင့္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေရာက္လာ ၍၊ ၂သင္သည္ ယုဒၿမိဳ႔ဝန္ ရွာလေသလသား ေဇရုဗေဗလႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ေယာဇဒက္သား ေယာရႈမွစ၍ က်န္ၾကြင္းေသာသူတို႔အား ဆင့္ဆိုရမ…