minlwin.wordpress.com
မိကၡာ အခန္းၾကီး(၃)
၁ငါဆိုသည္ကား၊ အိုယာကုပ္အမ်ိဳးမင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသူႀကီးတို႔၊ နားေထာင္ၾကပါေလာ့။ သင္တို႔သည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္းအမႈကို နားလည္အပ္သည္အဟုတ္ေလာ။ ၂သုစရိုက္ကိုမုန္း၍ ဒုစရိုက္ကိုႏွစ္သက္လ်က္၊ သူတပါးအေရကို၄င္း၊…