minlwin.wordpress.com
၃ရာ အခန္းၾကီး (၁၁)
၁ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ဖာေရာ ဘုရင္၏သမီးမွတပါး၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားမဟုတ္ေသာ ေမာဘအမ်ိဳး၊ အမၼဳန္အမ်ိဳး၊ ဧဒံုအမ်ိဳး၊ ဇိဒုန္အမ်ိဳး၊ ဟိတၱိအမ်ိဳးသားမိန္းမအမ်ားတို႔ကို ခ်စ္တတ္၏။ ၂ထာဝဘုရားက၊ သင္တို႔သည္ တပါးအမ်ိဳး…