minlwin.wordpress.com
ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၈)
၁ထိုအခါ ဣဇာက္သည္ ယာကုပ္ကိုေခၚ၍၊ သင္သည္ ခါနာန္အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္မျပဳရ။ ၂အမိ၏ အဘ ေဗေသြလအမ်ိဳးသားေနရာ ပါဒနာရံအရပ္သို႔ ထ၍သြားေလာ့။ သင့္ဦးရီးလာဗန္၏သမီး တစံုတေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္…