milklies.co.il
זבל עופות משמש להזנת פרות חולבות?
משרד החקלאות במזכר שהוציא לאחרונה לחקלאים, מזכיר להם שהם צריכים להפסיק להזין את העגלות בצואת עופות שבועיים לפני תחילת החליבה. אח"כ יספרו לנו סיפורי אגדות על כמה הם דואגים לבריאות שלנו, כמה איכ…