milklies.co.il
איגוד רופאי הילדים ואיגוד רופאי המשפחה מעתיקים נייר שיווקי של מועצת החלב
העתק של מסמך שיווקי נייר העמדה המקצועי כביכול בחתימת ראשי איגודי רופאי הילדים ורופאי המשפחה אינו אלא העתק כמעט מדוייק של מסמך שיווקי של מועצת החלב שנכתב חצי שנה קודם לכן על ידי היועצת המדעית של מו…