milklies.co.il
פעילות מואצת להגדלת הביקושים לחלב
הטקסט הזה מצולם מתוך ביטאון החלב לשנת 2011 של מועצת החלב, אלו הדברים של שייקה דרורי מנכ"ל המועצה. על הצד החיובי של הדברים:לפחות מועצת החלב כנים בפרסומים הפניימים שלהם, ובאופן ברור כותבים את המ…