michaelkatz1.com
טיפ / הככוונה לטבח הצעיר :שכר מלצרים מול שכר טבחים – טיפ T.I.P.
מאז שאני זוכר את עצמי קיים אותו מתח בין מטבח לחזית הבית (מלצרים) לגבי השכר וחשבתי לנכון שכדאי להעלות מעט נקודות על הנושא . קרן עורכת שולחן במסעדת אלומה – ירושלים ברוב המקרים שכר המלצרים פר שע…