michaeljanairo.com
Friday Photo: Installation by artist Elizabeth Kley