menmystiquesnmysticism.wordpress.com
Bhagavad Gita and Detachment
Brahmanyaadhaaya karmaani Sangam tyaktwaa karoti yah Lipyate na sa paapena Padmapatram ivaambhasaa // Bhagavad Gita, Chp…