memoryofmotherland.wordpress.com
General Vassily Chuikov inspects sniper Vassili Zaitsev’s rifle
General Vassily Chuikov inspects sniper Vassili Zaitsev’s rifle