mdatran.com
قنات مروری بر فن‌آوری ساخت قنات ها و احیای آن- نجیمه کاظمی فرد- مرکز مهندسی عطران
در این مطالعه، مروری اجمالی به شناخت قنات ها از شده و در مورد تغذیه مصنوعی و نتایج به دست آمده و تأثیر آن بر قنات‌ها در چند ناحیه اشاره می‌شود .