mdatran.com
دانلود رایگان: نرم افزار متره برآورد بهاب / مرکز مهندسی عطران - مرکز دانش عطران
بحث متره و برآورد از روی فهرست بها از دیرباز تخصص نیاز داشته است. نرم افزار هایی که برای طراحی مورد استفاده قرار می گیرند معمولا قابلیت