mdatran.com
بررسی قابلیت‌های نرم‌افزار AERMOD برای مدل‌سازی ذرات معلق کارخانه سیمان- سعیده اناوی
AERMOD يکي از نگراني‌هايي که در مورد پيشرفت روز افزون صنايع و کارخانه‌ها در جوامع امروزی مطرح است، بحث آلودگي‌های زيست‌محيطي است. با توجه به گسترش صنايع