md-foundation.org
Устав
Устав на Фондация „Мариана Димитрова“ Днес, 15.01.2018г. (петнадесети януари две хиляди и осемнадесета година), в гр. Пловдив, Душко Гичев и Ивиана Гичева, Мотивирани от: Дългогодишнат…