mazalart.com
The Orphaned Synagogue in Lomnice, Czech Rep. Built 1780-85
1780-85 בית הכנסת המיותם בלומניץ, צכיה בציור הראשון וישן יותר – ממוקם בגלות האירופאי. בשני – בשיבת ציון. מה שנשאר בעיירה – היא רק בית הקברות היהודי. בית הכנסת עבר שיפוץ, ומשמש למ…