maywz.wordpress.com
[085]Kimi no na wa – เพราะนั้นคือสายสัมพันธ์
ไปดูเถอะค่ะ มีอิชิคาวะไคโตะคุงพากย์ด้วย ไปดูมาแล้วค่ะ จริงๆ ไปดูเพราะโดนไซโคด้วยเหตุผลว่า ขา (เฟติสขาจริงจัง) ความรู้สึกที่เดินออกจากโรงนี่คือความรู้สึกปริ่มในงานภาพท้องฟ้ามากเลย ต้องยอมรับจริงๆ ว่…