matzpen.org
אל תקנו!
מודעה בעיתון "חדשות", 14 בדצמבר 1990 אל תקנו! צעד ראשון לבלימת הגל הניאו-נאצי: אל תקנו אצל גזענים! אל תקנו אצל בעלי עסקים – המתפארים שפיטרו ערבים המצהירים שאינם מעסיקים ערבים המתגאים שהם מעסיקים רק יהודים הארגון הסוציאליסטי בישראל – מצפן