matzpen.org
נאומו של יאסר ערפאת בעצרת האו"ם בעת הדיון על השאלה הפלסטינית, נובמבר 1974
[מתוך הקדמת המערכת: על אף חשיבות נאומו של יאסר ערפאת לא התפרסמו דבריו בעברית עד כה, ולישראלים רבים טרם היתה הזדמנות לדעת מהי התייחסותו אליהם ואל הסכסוך שמטיל את צילו על חיי כל אדם בארץ-ישראל/פלסטין. האינפורמציה היחידה שהתפרסמה בארץ בעקבות הדיון בעצרת האו"ם היתה בצורת