matzpen.org
אל הקורא,
התקופה שעברה, מאז יצא לאור גליוננו האחרון, היתה עשירה בארועים פוליטיים חשובים, בעולם בכלל ובאזורנו בפרט. אין ספק שהשאלה הפלסטינית עלתה על סדר-יומו של העולם בצורה החריפה ביותר. אירגון השחרור הפלסטיני (אש"ף) זכה להישגים מרשימים, עת הכירו בו כל מדינות ערב בוועידת רבאט כנציגו היחיד של העם הפלסטיני. הכרה זו סללה את הדרך להזמנתו