matzpen.org
עקרונות יסוד
‏ עקרונות היסוד של מצפן התקבלו ב-1973, ותוקנו באוגוסט 1978 1. האירגון הסוציאליסטי בישראל ("מצפן") הוא התאגדות-מרצון של סוציאליסטים מהפכניים, הפועלים על-יסוד השקפת העולם המארכסיסטית - נגד כל ניצול ודיכוי של אדם בידי אדם; ולמען מהפכה סוציאליסטית עולמית אשר תבטל את כל המשטרים החברתיים-מדיניים הקיימים (המבוססים על ניצול ודיכוי) ותקים חברת-שפע לא-מעמדית של אנשים חופשיים, המנהלים באופן