matimatok.wordpress.com
תרגיל פתור – מבחן בגרות מתמטיקה 3 יחידות חורף תשע"א – בעייה כללית
שאלהפתרוןא. מר כהן החנה מכוניתו מ- 8:00 עד 12:00 כלומר 4 שעות.ע"פ גרף התשלום לחניון II עבור שעות חניה הוא 10 שקלים, לכן מר כהן שילם 10 שקלים.ב. נבדוק כמה עולה חניה ל- 7 שעות בכל אחד מהחניונים…