matimatok.wordpress.com
תרגיל פתור – מבחן בגרות מתמטיקה 3 יחידות חורף תשע"א – בעיית אחוזים
שאלה מספר 2פתרוןא. לפני ההעלאה: נסמן ב- x את המשכורת של דניאל. המשכורת של גל גדולה ב- 3000 שקלים לכן משכורתו x + 3000.המשכורות של גל עלתה ב- 15% ובשקלים: באופן דומה ההעלאה במשכורת הועלתה ב- 25% או…