matimatok.wordpress.com
תרגילים פתורים באחוזים לחטיבת הביניים
תרגיל 1 בכתה 40 תלמידים. 95% מתלמידי הכתה הגיעו בזמן לביה"ס. מצאו כמה תלמידים הגיעו בזמן וכמה אחרו. פתרון תרגיל 1 95% מהתלמידים הגיעו בזמן: 95% * 40 = 95/100 * 40 = 38.38 תלמידים הגיעו בזמן. מ…