masgalamekdebi.com
Ene, ýaradylyşyň iň ähmiýetli esasy
Ene adamzat dünýäsiniň barlyk sütüni bolup, hemmämiziň göz guwanjymyzdyr. Biziň barymyz olara bergilidiris we näçe jan etsek-de olaryň bize eden ýagşylyklaryny yzyna gaýtaryp bilmeris. Biz elmydam…