masgalamekdebi.com
Ene-ata terbiýesi
Çagalar bir nogçajykdyr, ene-ata bolsa, bagbandyr. Nogçajygyň ulalyp, kemala gelmegi üçin bagban ony wagtly-wagtynda suwarmaly, ösüşine päsgel berip biljek ot-çöpdir mör- möjeklerden goramaly. Edil…