marthyan.com
നിസാർ ഖബാനിയുടെ ഡയലോഗ് #24 npm2019
സിറിയൻ കവി നിസാർ ഖബാനിയുടെ (Nizār Tawfīq Qabbānī 21 March 1923 – 30 April 1998) ഡയലോഗ് (Dialogue) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ ഡയലോഗ് (Dialogue) ——————- എന്റെ പ്ര…