marathimanusjagaho.wordpress.com
वेडापिसा मी facebook वर
दूर होतीस गेली ठाव मनाला लागत नव्हता रमत नव्हते मन कशात जीव उदास होत होता पण एक दिवस आनंदाने चित्त उसळले असेल ती facebook वर कोणीतरी म्हणाले होऊन वेडापिसा मी जेव्हा login झालो शोधूनी तिला मी खरोखर…