manhvt.wordpress.com
Thương mại điện tử
Thương mại điện đang là một cấu chuyện dài và nóng tại Việt Nam, Viêt Nam vừa gia nhập WTO, nền kinh tế toàn cầu, việc buôn bán giao thương giữa các nước, các khu vực khác nhau trên thế giới, và nh…