manhvt.wordpress.com
Con đường tôi chọn
Con đường tôi đã chọn. Con đường tôi muốn đi. Tôi đã chọn một conđường dù biết trên conđườngđó rất nhiều chông gai sóng gió nhưng tôi vẫn muốn vượt qua, vướt qua bão tố, qua chông gai. Tôi luôn tin…