mandegardaily.com
در بابِ تخصص | ماندگار
1-دقیق نمی‌دانم که «تخصص داشتن در یک علم» چیست؟ معیارهای دقیقی که میان یک متخصص و غیرمتخصص مرز روشن و قاطعی بکشد کدام‌ها اند؟ متخصص بودن دارای چه مولفه‌های است؟ آیا کسی که چند روز مدرسه رفته و چند کتاب‌دینی خوانده است، متخصص دین است؟ آیا کسی که چند کتاب عربی را ترجمۀ تحت‌الفظی کند، متخصص است؟ آیا کسی که در یک رشته سند کارشناسی دارد، متخصص همان رشته است؟ آیا سند کارشناسی ارشد را می‌توان به عنوان معیار متخصص بودن قلم‌داد کرد؟ سند دکترا چطور؟ چند سند دکترا چطور؟ یک لیسانس یا ماستر و یا دکتر، چند سال در یک بحش تحقیق نماید تا عنوان متخصص زیبندۀ او باشد؟ چهل یا چهل‌ویک سال؟ یک عالم، چند اثر نفیس و گران‌سنگ در یک بخش نگاشته باشد تا برایش متخصص گفت؟ آیا بیست اثر کفایت می‌کند يا نزده اثر باید نگاشته باشد؟ چند سال تدریس در یک دانشگاه معتبر دولتی، شرط متخصص بودن است؟ چند نفر کسی را متخصص بگویند تا آن شخص متخصص عنوان گردد؟ دوستانی هم که به بهانۀ تخصص و تبحر، دهن هر منتقد و معترضی را می بندند، نمی‌گویند که تخصص چیست و معیارهای آن کدام است؟ 2-چه کسی ادعا کرده است که در یک بخش تخصص دارد و می‌تواند