manaatale.wordpress.com
तुझ्या विना (भाग-४)
भाग ३ पासुन पुढे>> प्रसंग -४ स्थळ तेच.. केतनचे घर.. स्टेजवर सखाराम बाजार-रहाटाच्या पिशव्या घेउन येतो… सखाराम : गोमु संगतीनं.. माझ्या तु येशील काय.. गोमु संगतीने माझ्या तु येशील काय? माझ…