mamnoe.wordpress.com
دانلود کتاب ممنوعه جداسازی سیاست از دین
کتاب «جداسازی سیاست از دین» نوشته «دکتر منوچهر جمالی» آزادی سیاسی در جامعه ای وجود دارد که سیاست آزاد وجود داشته باشد و سیاست موقعی آزاد است که مستقل است. هر چیزی موقعی آزاد…