mamchenkov.net
sshrc – bring your .bashrc, .vimrc, etc. with you when you ssh
sshrc - bring your .bashrc, .vimrc, etc. with you when you ssh