mamchenkov.net
Piranha
http://www.youtube.com/watch?v=KuSRisDMZ90