malaysiaindru.my
பரிதாபம்!
நாட்டு மக்களோ, ஆட்டு மந்தைகள் போல, அவர்களை மேய்ப்பர்களோ, தவறாக வழிநடத்திச்செல்லும், பரிதாபம்! நாட்டுத் தலைவர்களோ, ஏமாற்றுபவர்களாக, கலங்கமற்றவர்களோ, ஊமையாக, மதவெறியர்களோ அலைவரிசையை வேட்டையாடு…