maifal.com
सोबत
हातात हात घ्यायला कधी सोबत माझी हवी असेल डोळे मिटुन मनात डोकाव तुझ्या कणाकणात रवी असेल धुंद रवी…